Τα υποβαλλόμενα προς δημοσίευση κείμενα στο περιοδικό δια-ΛΟΓΟΣ δεν θα πρέπει να έχουν δημοσιευθεί, με οποιαδήποτε μορφή και τρόπο, προηγουμένως· επίσης, οι συγγραφείς τους δεσμεύονται ότι δεν θα υποβάλουν το κείμενό τους προς κρίση σε άλλο έντυπο πριν λάβουν την απάντηση των κριτών σχετικά με αυτό, και ότι δεν θα το δημοσιεύσουν αλλού μετά την έγκριση δημοσίευσής του στο συγκεκριμένο περιοδικό.


Τα κείμενα θα αξιολογούνται ανώνυμα ως προς την επιστημονική τους επάρκεια από ειδικούς σε κάθε θέμα κριτές. Η απάντηση της Εκδοτικής Επιτροπής θα κοινοποιείται στον συγγραφέα εντός τριών μηνών από την ημερομηνία αποστολής του κειμένου του.


Γλώσσα των κειμένων θα είναι η ελληνική. Η έκτασή τους (συμπεριλαμβανόμενων των σημειώσεων και της βιβλιογραφίας) δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 5000 λέξεις.


Για να διασφαλισθεί η ανωνυμία κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης, τα στοιχεία του συγγραφέα (ονοματεπώνυμο, επιστημονική-επαγγελματική ιδιότητα, ηλεκτρονική και ταχυδρομική διεύθυνση, τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας), θα πρέπει να αναγράφονται σε ξεχωριστή σελίδα. 


Τα υποβαλλόμενα προς δημοσίευση άρθρα θα πρέπει να συνοδεύονται από σύντομη (περίπου 200 λέξεις) περίληψή τους στην αγγλική γλώσσα.


Το περιοδικό δημοσιεύει επίσης βιβλιοκρισίες και παρουσιάσεις ελληνόγλωσσων ή ξενόγλωσσων φιλοσοφικών μελετών. Τέτοια κείμενα δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις 1500 λέξεις.


Το υποβαλλόμενο προς δημοσίευση κείμενο μπορεί να γραφεί σε οποιαδήποτε γραμματοσειρά, σε πρόγραμμα επεξεργασίας Word, σε μονό διάστιχο· το μέγεθος γραμμάτων θα είναι 12 για το κυρίως κείμενο και 10 για τις σημειώσεις.


Οι σημειώσεις θα τίθενται στο τέλος του κειμένου. Οι εκθέτες των σημειώσεων δηλώνονται με συνεχή αρίθμηση, και τίθενται μετά τα εισαγωγικά, εάν αυτά υπάρχουν, και πριν το σημείο στίξης.


Όπου παρατίθεται κείμενο, αυτό θα πρέπει να γίνεται εντός εισαγωγικών ελληνικού τύπου « ». Όπου υπάρχει αρχαίο παράθεμα, αυτό θα πρέπει να είναι γραμμένο σε πολυτονικό, όπως στο πρωτότυπο.


Στις σημειώσεις, οι παραπομπές σε βιβλιογραφικές πηγές γίνονται, για παράδειγμα, ως εξής:  J. Baudrillard (1970), 58, D.L. Cairns (2003), 251, P. Piccone (1978), 45. Τα πλήρη στοιχεία της πηγής στην οποία γίνεται η παραπομπή, θα δίνονται στη βιβλιογραφία.


Η βιβλιογραφία παρατίθεται στο τέλος του κειμένου με αλφαβητική σειρά, σύμφωνα με το επώνυμο των συγγραφέων (μέγεθος γραμμάτων 12). Οι τίτλοι των βιβλίων στη βιβλιογραφία γράφονται με πλάγια στοιχεία (italics), ενώ οι τίτλοι άρθρων σε περιοδικά ή συλλογικούς τόμους τίθενται σε εισαγωγικά. Συναφώς, αναφέρονται τα ακόλουθα παραδείγματα (τα οποία συγχρόνως αντιστοιχούν στις τρεις προαναφερθείσες, ενδεικτικές, βιβλιογραφικές παραπομπές):

Baudrillard, J. (1970): La societé de consommation, ses mythes, ses structures (Paris: Gallimard, 1970).

Cairns, D.L. (2003): «The Politics of Envy and Equality in Ancient Greece», in: Envy, Spite and Jealousy: The Rivalrous Emotions in Ancient Greece, edited by David Konstan and N. Keith Rutter (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2003), 235-252.

Piccone, P. (1978): «The Crisis of One-Dimensionality», Telos 35 (1978), 43-54.


Οι ίδιες τεχνικές προδιαγραφές με τα εκτενή άρθρα θα πρέπει να ακολουθούνται και κατά τη συγγραφή των αποστελλόμενων προς δημοσίευση βιβλιοκρισιών.

Τα κείμενα (άρθρα, βιβλιοκρισίες ή παρουσιάσεις βιβλίων) θα αποστέλλονται σε ηλεκτρονική μορφή, με επισυναπτόμενο αρχείο τύπου doc., στην  ηλεκτρονική διεύθυνση: info@dia-logosphil.com


Καταληκτική ημερομηνία αποστολής των προς δημοσίευση κειμένων για το πρώτο τεύχος είναι η 28η Φεβρουαρίου 2011.

Τα κείμενα που δεν θα τηρούν τις προαναφερθείσες οδηγίες δεν θα γίνονται δεκτά προς κρίση.